Χειμερινή διαβίωση στο καταφύγιο του ΕΟΣ Πρέβεζας

Στα πλαίσια του προγράμματος εκπαί­δευσης της Ειδικής Διασωστικής Ομάδας Πολλαπλών Αποστολών της ΛΕΣΧΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ πραγματο­ποιήθηκε διανυκτέρευ­ση στο καταφύγιο "ΑΕ­ΤΩΝ" του ΕΟΣ Πρέβε­ζας στο Νομό Άρτας στις 16 και 17 Φεβρου­αρίου 2002.

Σκοπός της εκπαί­δευσης που προέβλεπε άμεση μετεγκατάσταση της ΕΔΟΠΑ σε άγνωστο χώρο, ήταν η ταχεία με­τακίνηση της ΕΔΟΠΑ με όλο το σύνολο του ε­ξοπλισμού. Η ΕΔΟΠΑ αναχώρη­σε στις 17.00 το απόγευμα του Σαββάτου για το καταφύγιο "ΑΕ­ΤΩΝ" Μετά την άψιξη στην περιοχή πραγμα­τοποιήθηκε νυχτερινή έρευνα στην ευρύτερη περιοχή. Σκοπός της ά­σκησης ήταν η εξοικείωση των μελών στην νυ­χτερινή έρευνα και τον προσανατολισμό, στην ομαδικότητα των μελών ώστε να μπορούν να λειτουργούν σε ομάδες των δύο ή τριών ανθρώπων και να είναι σε θέ­ση να αναλαμβάνουν ε­ξειδικευμένες αποστο­λές έχοντας ελάχιστο χρόνο αντίδρασης και μικρη ανάγκη υποστή­ριξης, δίνοντας έτσι το πλεονέκτημα της γρήγο­ρης ανάπτυξης χωρίς ι­διαίτερες οδηγίες. Εγινε χρήση επικοι­νωνίας VHF - UHF και τονίστηκε η ανάγκη δη­μιουργίας δικτύου επι­κοινωνίας.

Πρέπει να τονιστεί ότι στην εκπαίδευση πήρε μέρος για πρώτη φορά και ο ΑΡΗΣ, ένα εκπαιδευμένο σκυλί για έρευνα που ανήκει σε μέλος της ΕΔΟΠΑ και απέδειξε την βοήθεια που μπορεί να προσφέρει σε περι­πτώσεις ορεινής έρευ­νας.

Την Κυριακή 17 Φε­βρουαρίου 2002 πραγ­ματοποιήθηκαν μαθήμα­τα διέλευσης κεκλιμέ­νης γέφυρας, ορεινής διάσωσης και επιβίω­σης σε σκληρές συνθή­κες

read more " Χειμερινή διαβίωση στο καταφύγιο του ΕΟΣ Πρέβεζας "